Informacja Skarbnika: Opłaty za znaki na rok 2023

Opłaty za znaki na rok 2023 będą przyjmowana w biurze koła od 13 stycznia 2023 w każdy piątek od godziny 1800 do 2000.

WAŻNE (dotyczy ulg w opłatach) Informacja Biura Zarządu Głównego PZW Warszawa

Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu ZNACZNYM wydanym przez:

  1. Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność
    orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające jednego z trzech stopnia niepełnosprawności – znacznego, przy czym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
  2. Zespoły Orzekające przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
    orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Inne orzeczenia nie mają zastosowania.

Dla Skarbników:

  1. Do zastosowania ulgi przez Skarbnika członek PZW musi złożyć kopię swojego orzeczenia wydanego przez wyżej wymienione w pkt.1 i 2 Organy. 

 

Jolanta Janiak
Biuro Zarządu Głównego PZW Warszawa